Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Sunday, January 31, 2010

Papaes Allah

Yeuh bani adam..geura pake pakean maraneh anu harade saban-saban salat, jeung pek geura dalahar, geura ngarinum tapi ulah ngaliwatan wates wangen karana saestuna Allah heunteu micinta jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen.

Pok caritakeun: “Saha anu ngaharamkeun papaes Allah anu diayakeun ku anjeunna pikeun abdi-abdina, jeung saniskara anu hade tina kurnia Na?”
Pok caritakeun deui: “Eta teh pikeun jalma-jalma anu ariman dina kahirupan dunya jeung hususna pikeun maranehna dina poe kiamat. Tah kitu kami ngawincik ayat-ayat pikeun kaom anu nyaraho.”

Pok caritakeun: “Saestuna pangeran kaula ngan wungkul ngaharamkeun laku lampah anu jahat anu lahir jeung anu batin, jeung dosa, jeung dolim kalawan heunteu hak, jeung nyarekatkeun Allah kana naon-naon anu kateranganana heunteu diturunkeun ku Anjeunna. Jeung nyarita kalayan asma Na Allah perkara anu ku mararaneh heunteu dipikanyaho.”

(7:31-33)


on prepare

gambar dari sini

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...