Blog ini secara berkala memposting potongan-potongan puisi langit yang telah menyentuh kami. Ayo, berlangganan post kami.

Isi alamat emailmu disini, dan jangan lupa cek inbox anda untuk verifikasi:

Delivered by FeedBurner

Google
 

Sunday, January 31, 2010

Papaes Allah

Yeuh bani adam..geura pake pakean maraneh anu harade saban-saban salat, jeung pek geura dalahar, geura ngarinum tapi ulah ngaliwatan wates wangen karana saestuna Allah heunteu micinta jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen.

Pok caritakeun: “Saha anu ngaharamkeun papaes Allah anu diayakeun ku anjeunna pikeun abdi-abdina, jeung saniskara anu hade tina kurnia Na?”
Pok caritakeun deui: “Eta teh pikeun jalma-jalma anu ariman dina kahirupan dunya jeung hususna pikeun maranehna dina poe kiamat. Tah kitu kami ngawincik ayat-ayat pikeun kaom anu nyaraho.”

Pok caritakeun: “Saestuna pangeran kaula ngan wungkul ngaharamkeun laku lampah anu jahat anu lahir jeung anu batin, jeung dosa, jeung dolim kalawan heunteu hak, jeung nyarekatkeun Allah kana naon-naon anu kateranganana heunteu diturunkeun ku Anjeunna. Jeung nyarita kalayan asma Na Allah perkara anu ku mararaneh heunteu dipikanyaho.”

(7:31-33)


on prepare

gambar dari sini

Thursday, January 7, 2010

ini halal dan ini haram

Halal Market
gambar dari sini

maka makanlah yang halal lagi baik
dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu
dan syukurilah nikmat Allah
jika kamu hanya menyembah kepadaNya.

sesungguhnya
Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi
dan yang disembelih dengan nama selain Allah
tetapi barang siapa terpaksa
bukan karena menginginkannya
dan tidak melampaui batas
maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang.

dan janganlah kamu mengatakan
terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta
ini halal dan ini haram
untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah
sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah
tidak akan beruntung.

itu adalah kesenangan yang sedikit
dan mereka akan mendapat azab yang pedih
(16:114-117)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...